Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 (deze voorwaarden zijn op 29 oktober 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50459597) 

Algemene Voorwaarden van European Solar Technology Group B.V., gevestigd te (6666 LV) Heteren aan de Poort van Midden Gelderland Oranje 9 (hierna: "ESTG").

KvK nummer: 50459597
BTW nummer: NL821537064B01
Email: info@estg.nl
T: +31(0)85 273 6575 (bereikbaar van 08.30 - 18.00u)

 

1      DEFINITIES:

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van ESTG, tezamen met de algemene voorwaarden van de toeleveranciers van ESTG welke op onze website of die van de betreffende leverancier zijn vermeld.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst, besteld, gereserveerd en/of bevestigd.

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Klant: de natuurlijke persoon of entiteit met wie ESTG de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van ESTG bezoekt.

Overeenkomst: De Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier, en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: ESTG of Klant.

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door ESTG ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten (of informatie daarover) ter schikking worden gesteld.

 

2      TOEPASSELIJKHEID

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen tussen ESTG en haar Klant, alle Formulieren en aanbiedingen daaronder inbegrepen.

2.2   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst  zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.3   Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

2.4   De algemene voorwaarden van Klant en/of alle andere algemene voorwaarden worden door ESTG uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  

3      COMMUNICATIE

3.1   Iedere communicatie tussen ESTG en Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2   De door ESTG opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

3.3   Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

4      INFORMATIEPLICHTEN ESTG

4.1   ESTG draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Klant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.2   Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Klant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.3   Onverminderd eventueel voor ESTG bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is ESTG niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Klant toegankelijk te houden,

4.4   ESTG stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

 

a

naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b

de wijze waarop een Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn:

c

de manier waarop Klant, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

d

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

e

de belangrijkste kenmerken van het Product;

f

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;

g

het adres waar Klant een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a   vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van ESTG anders wordt aangegeven.

 

5      AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

5.1   Uitingen van ESTG op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.

5.2   De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van ESTG van de bestelling van Klant. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën), of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden

5.3   In geval van strijd tussen de onderliggende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, geldt de volgende rangregeling waarbij het eerder genoemde stuk prevaleert boven het later genoemde:

 1. het Formulier;
 2. de tekst van de Algemene Voorwaarden;

 

6      PRIJZEN

6.1   Klant betaalt voor de middels de Website bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Alle prijzen staan vermeld in de Overeenkomst en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. 

6.2   Tenzij anders vermeld, zijn montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen voor rekening van Klant.

6.3   De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

6.4   Ook na sluiting van de Overeenkomst, maar voor de levering van het Product, zullen wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, ESTG het recht geven de prijs te wijzigen. 

 

7      BETALING

7.1   Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door ESTG aangegeven wijze. Voorafgaand aan de verzending en levering van de Producten, dient betaling plaats te vinden op de in het Formulier of elders op de Website door ESTG aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen. 

7.2   Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.3   Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is onder de Overeenkomst, komt Klant automatisch in verzuim en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

7.4   Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is ESTG bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ESTG schadevergoeding te vorderen.

7.5   Ingeval van niet-tijdige betaling worden bij Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 500,-.

7.6   ESTG is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van Klant op ESTG. ESTG zal Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.

7.7   De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan  ESTG te melden.

 

8      LEVERING

8.1   Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs zal ESTG overgaan tot levering van de Producten op de plaats en datum als afgesproken, tenzij anders overeengekomen.

8.2   De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Klant ESTG schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ESTG een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

8.3   ESTG is gerechtigd verkochte Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is ESTG gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.4   Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze aan Klant ter beschikking worden gesteld. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van Klant.

8.5   Indien de Klant de Producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8.4 heeft afgenomen, of als Klant aangeeft de Producten niet te zullen af nemen, dan komt de leveringsverplichting van ESTG te vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende Producten.

 

9      EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1   De door ESTG geleverde Producten blijven het eigendom van ESTG, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten. Door ESTG geleverde Producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende Producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

 

10   AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Indien aansprakelijkheid zijdens ESTG onder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (I) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (II) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (III) onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van ESTG beperkt als bepaald in dit artikel 10.

10.2 ESTG kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. ESTG is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

 1. aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
 2. indirecte schade;
 3. gevolgschade;
 4. schade wegens gederfde winst;
 5. vertragingsschade;
 6. schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
 7. informatie of materialen door Klant;
 8. schade wegens door ESTG gegeven inlichtingen of adviezen.

10.3 Met inachtneming van artikel 10.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot het corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door Klant is betaald. 

10.4 Het recht van Klant op schadevergoeding ontstaat pas, indien Klant na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan ESTG heeft gemeld.

10.5 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

10.6 Klant vrijwaart ESTG voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of (het gebruik van)de door ESTG geleverde Producten.

10.7 Slechts voor zover ESTG zelf als koper van de betreffende Producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die Producten jegens toeleverancier van ESTG, dan zal ESTG zich op commercieel redelijke wijze inspannen om die garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen jegens toeleveranciers beschikbaar te stellen aan Klant in de mate waarin ESTG zulks geschikt acht.

 

11   GEBREKEN

11.1 Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

 1. of de juiste Producten zijn geleverd;
 2. of de geleverde Producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
 3. of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,
 4. of de geleverde Producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient Klant deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen drie (3) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan ESTG.

11.4 Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren Producten daaraan behoeven te beantwoorden. ESTG is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van ESTG of haar toeleveranciers zijn genomen.

11.5 Klachten over facturen dient Klant binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan ESTG.

11.6 Indien Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.

11.7 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

 

12   GARANTIE

12.1 Producten gaan vergezeld van een (fabrieks-)garantie voor (eind)gebruikers. Op deze Producten zullen de voorwaarden van een dergelijke (fabrieks)garantie van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of deze Overeenkomst. De Klant aanvaardt de bedoelde garantievoorwaarden van derden en verplicht zich deze garantievoorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten met zijn afnemers. Deze voorwaarden liggen eveneens voor de Klant ter inzage bij ESTG en ESTG zal deze aan de Klant kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en ESTG om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverkort.

12.2 De garantie houdt in dat Producten die niet conform de specificaties van de fabrikant  zijn, naar keuze van ESTG kosteloos worden hersteld, dat vervangende producten ter beschikking gesteld, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld, dan wel de koopprijs naar keuze van ESTG wordt gerestitueerd. In geen geval is ESTG verantwoordelijk voor kosten die betrekking hebben op de demontage of installatie van de Producten.

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

12.4 Het recht op garantie vervalt indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESTG enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het Product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het Product.

12.5 Indien Klant een beroep doet op een door ESTG gegeven garantie, dient Klant binnen 14 dagen ESTG in staat te stellen het desbetreffende Product te onderzoeken op een naar keuze van ESTG te bepalen plaats, bij gebreke waarvan Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van Klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.6 Indien ESTG onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of het desbetreffende Product heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten.

12.7 De garantie als bedoeld in dit artikel 12 komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

 

13   INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door ESTG geleverd Product inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, dan zal ESTG naar haar keuze en na overleg met Klant de betrokken zaak vervangen door een Product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2 Klant heeft geen recht op vervanging van het Product, die strijd oplevert met enig Intellectueel Eigendomsrecht  van een derde, indien hij ESTG niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 

14   ONTBINDING OVEREENKOMST

14.1 Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de Overeenkomst met ESTG voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is ESTG, na Klant schriftelijk en/of elektronisch in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die ESTG op Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

14.2 Indien de Overeenkomst op basis van artikel 14.1 is ontbonden, zullen er geen ongedaanmakingsverplichtingen op ESTG rusten.

 

15   OVERMACHT

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan ESTG zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ESTG, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ESTG, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde Producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ESTG afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. ESTG is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

16   TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ESTG en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen die ontstaan voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de Rechtbank Amsterdam (Nederland), tenzij ESTG als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.